Състав

 

 • Ваня Кастрева

  заместник-министър на образованието и науката

 • Валентина Дейкова

  национален координатор за учене на възрастни

 • Анита Рахова

  дирекция „Финанси“, МОН
   

 • Ваня Тивидошева

  главен експерт „ОK” и координатор дистанционно обучение, КТ „Подкрепа”

 • Василиса Долженкова

  младши експерт в дирекция МСПИ, Министерство на икономиката и енергетиката

 • Галина Дреновска

  началник на отдел „Контрол и координация“, ДВО, МОН

 • Галя Божанова

  главен експерт „ПКЛ“, НАПОО, при Министерски съвет

 • Георги Стоев

  заместник-председател на УС на Българска търговско-промишлена камара

 • Даниела Симидчиева

  директор „Професионално обучение“ в Българска стопанска камара

 • Ева Борисова

  член на Асоциация „Родители“
   

 • Евгения Ачкаканова – Димитрова

  директор на дирекция НОИ, Министерство на земеделието и храните

 • Мариета Петрова-Гинчева

  държавен експерт, дирекция „Наука“, МОН

 • Иван Захариев

  директор на ДПТ, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България

 • Иван Нейков

  председател на УС, Балкански институт по труда и социалната политика

 • Камелия Колева

  началник на отдел „Достъп до образование“, ДОПР, МОН

 • Кремена Недкова

  главен експерт, дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, МОН

 • Лилия Еленкова

  председател на Националния младежки форум

 • Лиляна Стефанова

  главен експерт отдел „Организационни дейности“, ДОКИ, МОН

 • Мария Донкова

  програмен директор Фондация „Пайдея“
   

 • Мартина Кехайова

  главен експерт в ДПМ, Министерство на младежта и спорта

 • Милен Илиев

  главен експерт отдел „ОК“, ДУЧР, Министерство на отбраната

 • Милена Николова

  координатор „образование“ и „здраве“, Национална мрежа за децата

 • Неда Кристанова

  директор „Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование“, МОН

 • Орлин Кузов

  държавен експерт дирекция „ИКТ“, МОН
   

 • Павел Павлов

  началник на отдел „АПФСО“, НИОКСО, МОН
   

 • Петър Хаджигеоргиев

  главен експерт в ДО, Столична община
   

 • Проф. дсн Пепка Бояджиева

  Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

 • Рени Рангелова

  държавен експерт в отдел „Общо образование“, ДОПОС, МОН

 • Росен Симеонов

  главен експерт в отдел „ПУ“, ГД УЗ, Агенция по заетостта, МТСП

 • Свилен Кателиев

  началник на отдел „СОИО“, ДДСС, Национален статистически институт

 • д-р Силва Налбантян-Хачерян

  държавен експерт, ДНКН, Министерство на културата

 • Силвия Беньова

  директор на ЦПО, Асоциация на индустриалния капитал в България

 • Стефан Георгиев

  ръководител на „ЦИ“ и „ОП“, Институт за социална интеграция

 • Стефка Лиманска

  началник на отдел „Професионална квалификация“, ДППТТМ, МТСП

 • Юлия Симеонова

  изпълнителен секретар, направление „ОПМС“, КНСБ

 • Лора Махлелиева-Кларксън

  изпълнителен директор, Център за развитие на човешките ресурси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020