Въпроси и отговори

1.      Как можем да се включим като партньорска организация в проекта?

Проектът се осъществява от екип на Министерството на образованието и науката и по смисъла на проектната покана на Европейската комисия не може да се изпълнява с партньори. В същото време са предвидени редица публични събития на национално и областно ниво, както и редица срещи с различни целеви групи, което осигурява широко участие на различни заинтересовани страни. За по-подробна информация влезте в рубриката „За проекта”.

Екипът на проекта е готов да отговори на всички интересуващи Ви въпроси, свързани със сектора за учене на възрастни на e-mail: [email protected]

2.      Каква е целта на Дните на учене за възрастни по райони за планиране?

Целта на Дните на учене за възрастни в рамките на този проект е представители на различни заинтересовани страни на областно и местно ниво да бъдат запознати с Европейската програма за учене на възрастни, обсъждане на състоянието на сектора за учене на възрастни в областите от съответния район на планиране и формулиране на мерки за следващия програмен период, както и обмен на добри практики.

Анализи за състоянието на сектора за учене на възрастни по райони на планиране можете да откриете в рубриката „Анализи” – раздел „Анализи и оценки”, а най-добрите практики, представени по време на Дните на ученето на възрастни – в рубриката „Актуално” – раздел „Добри практики”.

3.      Предвижда ли се разработване на Методология за обучението на възрастни?

В рамките на този проект не е планирана такава дейност. Можете да ползвате публикуваната методология в рубриката „Актуално” – раздел „Добри практики”.

4.      На сайта на проекта ще се публикува ли информация, свързана с различни възможности за включване в обучение на възрастни в конкретни образователни и обучителни институции?

В рамките на този проект не е предвидена такава възможност. Министерството на образованието и науката ще направи необходимото за събирането и публикуването на такава информация през 2015 г.

5.      Кога ще започне да се прилага Националната система за мониторинг на сектора за учене на възрастни?

Моделът на Национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни е разработен по Дейност: „Подобряване на качеството в сектора за учене на възрастни чрез изграждане на система за мониторинг и включване на заинтересованите страни” от проектното задание. Изграждането на НСМСУВ е комплексен и многоетапен процес изискващ участието на широк спектър от експерти от различни области, ангажираност на голям брой институции, ясна и стабилна организация и последователност. В рамките на този проект е  осъществен първият етап от този процес – очертани са основите, принципите, концепциите и правилата, на които ще се основава изграждането и функционирането на НСМСУВ. Очаква се спазването на този модел да гарантира приемственост и стабилност, както и постигане на желания резултат.

 6.      Как можем да се включим в обучението за прилагане на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни?

Като първа стъпка, свързана с прилагането на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни, е планирано обучение на 30 бр. обучители. Това са представители на държавни институции, на национално представените организации на работодателите и синдикатите, на неправителствени организации. Очаква се на следващ етап те да мултиплицират своя опит в рамките на системите, областите и организациите, в които работят.

Министерство на образованието и науката, 2020