Новини

 Открита е онлайн платформа, предназначена за европейската общност за учене на възрастни

 Хиляди хора, работещи в сферата на образованието на възрастни ще получат достъп до новини и събития, ще имат възможност да установят връзки с колеги от цяла Европа посредством откритата от Европейската комисия  последна версия на насочения към общността сайт за учене на възрастни, ЕРАLЕ.

Втората версия на платформата EPALE, предназначена за професионалисти в областта на образованието и обучението на възрастни (Електронната платформа за учене на възрастни в Европа) оживя днес на английски език. Добавени са важни рубрики като календар на събитията и новини.

Рубриката „Новини” ще представя последна информация относно политиките и добрите практики в ученето на възрастни и относно възможности за финансиране на професионалисти в тази сфера.

Потребителите на сайта вече ще могат да получават новините по електронна поща, като се абонират за бюлетина на ЕРАLЕ, а също така да участват в дискусии в социалните мрежи. ЕРАLЕ вече активно присъства във Facebook, LinkedIn and Twitter с връзки към професионалисти от цяла Европа.

Календарът на събитията ще информира професионалистите относно предстоящи конференции и курсове за обучение, като потребителите ще могат да търсят събитията по тема, дата и място на провеждане.

Следващи издания на сайта, на всичките 24 езика в ЕС, ще излязат в предстоящите седмици. Ще бъде включен и речник на термините в сферата на ученето на възрастни. През следващите няколко месеца към сайта ще бъдат добавени нови рубрики и функции, като профили на потребителите, възможности за гласуване и ресурсен център, който ще даде възможност потребителите да бъдат информирани относно най-новите ресурси по темата.

Ключово допълнение към следващата версия, която ще излезе по-късно през годината, ще бъдат функцията за търсене на партньори и форумите, така че посетителите на ЕРАLЕ ще могат да влизат във връзка помежду си и да споделят опит със своите партньори от цяла Европа. 

Финансираната от Европейската комисия електронна платформа ЕРАLЕ е най-новата инициатива – израз на дългосрочния ангажимент на ЕС да подпомага висококачествено учене на възрастни в Европа. Сайтът е предназначен за учители, обучители и доброволци, както и за изследователи и за хората, ангажирани с разработването на политики в сферата на образованието и обучението на възрастни.

Инициирана от Европейската комисия, ЕРАLЕ се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура. Оперативното ръководство се осъществява от Централна служба за подкрепа, която ще бъде подпомагана от мрежа от Национални служби за подкрепа. 

www.ec europa.eu/epale

За повече информация – Лаурен Бийч, (+44) 0121 212 8896


Със заповед на министъра на образованието и науката бе създадена Национална координационна група за учене през целия живот. Задачите й са свързани с мониторинг и оценяване на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 г. и подпомагане дейността на Националния координатор за изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. Първата работна среща на стратегическата група ще се проведе на 4 юли 2014 г. от 11,30 ч. в сградата на Министерството на образованието и науката.


НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ BG-ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ЕС ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ“

На 12 юни 2014 г. от 10 ч. в зала „Средец” на Шератон хотел Балкан в София ще се проведе Национална конференция с международно участие по проект “BG-Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” под мотото „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора на учене на възрастни”.

В конференцията ще участват около 100 представители от различни сектори на заинтересованите страни, свързани с ученето на възрастни: учители, обучители, директори на институции за образование и обучение на възрастни, началници на Регионални инспекторати по образованието, представители на държавни институции, на социалните партньори, на неправителствените организации, на различни целеви групи, отделни обучаеми.

Националната конференция ще бъде открита официално от г-н Иван Кръстев, заместник-министър  на образованието и науката, който ще приветства българските и чуждестранните участници. Приветствия ще поднесат и представители на партньорските организации: г-н Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара и г-н Иван Нейков – председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика.

Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни, европейските й цели и измерения ще бъдат представени от представител на Главна дирекция „Образование и култура” на Европейската комисия, а изпълнението й на национално равнище – от националния координатор за учене на възрастни.

В рамките на дискусионния панел ученето на възрастни ще бъде представено през погледа на самите обучаеми, ще бъдат обсъдени предизвикателствата, които стоят пред формалното образование и обучение, както и добрите практики за неформално обучение. 

Представените презентации можете да видите ТУК.


На 28 март 2014 г. се състоя среща на директорите на 90 училища от област Велико Търново с членове на екипа на проект „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”. Директорите бяха запознати с приоритетните направления на обновената Европейска програма за учене на възрастни и националните  цели за периода 2014-2020 г. Бяха обсъдени редица проблеми, свързани с образованието и обучението на възрастни в училищната система. Сред най-остро открояващите се са ниската мотивация за завършване на степен на образование и квалификация сред възрастните обучаеми, липсата на методология и адаптирани учебници, недостатъчна квалификация на обучителите на възрастни.

Представената презентация можете да видите ТУК.


В град Велико Търново се проведе вторият семинар за прилагане на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни 

От 27 до 29 март в град Велико Търново се проведе второто обучение на ключови експерти на заинтересованите страни, свързано с прилагане на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни.

Отличителна особеност на проведения семинар беше профилът на участниците в събитието. Той обхващаше различни представители на заинтересовани страни от областно ниво на управление и институции от системата на училищното професионално образование. В семинара взеха участие ръководители и експерти от регионалните инспекторати по образование на Министерство на образованието и науката (Велико Търново, Враца, Габрово, Пазарджик, Пловдив и Русе), представители на областни администрации (Габрово и Пловдив), както и директори и учители от професионални гимназии (Варненска морска гимназия „ Св. Николай Чудотворец” – гр. Варна и Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” – гр. София).

Профилът на участниците в семинара осигури подходяща дискусионна среда за обвързване на осемте учебни теми с актуалните проблеми във формалната система за образование и обучение на възрастни. Разисквани бяха както традициите на българската образователна система в този сектор, така и възможностите за нейното модернизиране и отварянето й към нови институционални, организационни и методически подходи, насърчаващи участието на различни възрастови и целеви групи.

Членовете на екипа за изпълнение на проекта, представителите на областните администрации и експертите от териториалните структури на МОН имаха възможност да дебатират важни проблеми, свързани със създаване на ефективни информационни канали между заинтересованите страни на областно равнище. Достигнато беше до общата убеденост, че с помощта на разработения модел за мониторинг ще бъде осигурена практическа връзка между различните фази от цикъла за разработване и прилагане на политиката за учене на възрастни, а развитието й няма да достига само до етапа на нейното планиране.

Участниците в семинара изразиха своето задоволство от получените знания и тестваните умения за мониториране на сектора за учене на възрастни в България. Те изразиха готовност да продължат да участват ефективно в изпълнението на Европейската програма за учене на възрастни, включително и по отношение прилагане й на областно равнище.


В град Панагюрище се проведе първият семинар за прилагане на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни 

От 20 до 22 март в град Панагюрище се проведе обучение на ключови експерти на заинтересованите страни, свързано с прилагане на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни. В обучението участваха представители на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на независимите синдикати в България, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на правосъдието, Агенцията по заетостта, Столична община и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Програмата на семинара включваше девет теми, които обхващаха различни аспекти на политиката за учене на възрастни. Те бяха представени взаимосвързано с продуктите, които екипът за изпълнение на проекта е разработил в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни. По-конкретно беше акцентирано върху основните понятия, разработването, прилагането и мониторинга на политиката в този сектор. Представен беше и моделът за мониторинг, заедно с обхванатите от него тематичните области и индикатори. Дебатирани бяха ролята и отговорностите на заинтересованите страни, а техните представители конкретизираха стъпките за изграждането на информационните канали, които следва да бъдат изградени за целите на мониторинговите дейности. Обучението завърши с представяне на същността, технологията и ползите от извършването на годишния мониторинг, както и подготовката на доклад за напредъка.

Участниците в семинара имаха възможност да се включат в обучителни дискусии с различен формат. Те приложиха практически усвоеното учебно съдържание чрез използването на разнообразни методически материали. След представяне на националната информационна система за мониторинг на сектора за учене на възрастни обучаемите изпълниха групови и индивидуални упражнения за работа с електронния продукт.

Експертите от екипа за изпълнение на проекта и участниците в семинара осъществиха посещение на Историческия музей и църквата „Свето Въведение Богородично” в град Панагюрище. Домакините на събитието представиха героичната история на своя град и очертаха разнообразните подходи на тези културни институции за работа с различни възрастови групи. Всички участници в семинара достигнаха до общата убеденост, че българските културни институции имат своята реална европейска перспектива в контекста на дейностите за учене на възрастни. Тя се състои както в работата им като средища за формиране на национално самосъзнание, така и като места, където са създадени подходящи условия за насърчаване на неформалното обучение и самостоятелно учене.


В рамките на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG AL_AGENDA  „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” е изготвен филм, който представя мнението на представители на различни заинтересовани страни за състоянието, проблемите и предизвикателствата пред сектора за учене на възрастни в България.

 


МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ В БЪЛГАРИЯ

Приложение №2


На 16 януари 2014 г. в Професионална гимназия по механоелектротехника „Никола Йонков Вапцаров”– София  стартира консултативен процес за обсъждане  на модел на национална система за мониторинг на сектора на ученето на възрастни в България. Моделът е разработен от експерти от МОН в рамките на проект № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-AL_AGENDA „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”.

Кръглата маса бе открита от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Атанаска Тенева, която подчерта важността на мониторинга за постигане на целите  за ученето през целия живот, на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.  Г-жа Тенева информира участниците, че в момента се провежда обсъждане на реформа  в професионалното обучение и на проблемите, свързани с грамотността. Тя сподели, че проблемите на ученето на възрастни, обединени с тези  на грамотността, ще помогнат на българите да се справят с живота и с неговите предизвикателства.

В кръглата маса участваха експерти и представители на държавната администрация – МОН, МК, МТСП, НАПОО, АЗ, на социалните партньори – БСК, КНСБ, КТ „Подкрепа” и др., на неправителствения сектор и на научната общност.

Проведената дискусия открои ярко съпричастността на заинтересованите страни към проблема за национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни, както и желанието им за ползотворно сътрудничество в рамките на бъдещи проекти, свързани с ученето през целия живот и в частност, с ученето на възрастни.

Консултативният процес за обсъждане на модела за мониторинг на сектора за учене на възрастни ще продължи със среща на представителите на заинтересованите страни на областно ниво, която ще се проведе на 24 януари 2014 г. в гр. Пловдив.


Представители на екипа за изпълнение на проектa “BG – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ” № 374725-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-AL_AGENDA взеха участие на 5 и 6 декември в Никозия в партньорска конференция на тема „Предизвикателства пред обучението и преподавателите, работещи в училища „втори шанс за възрастни”, организирана от Министерството на образованието и културата и Педагогическия институт на Кипър. В рамките на официалната програма Светомира Апостолова – Калоянова изнесе презентация за провежданите стратегически политики и практики в сектора на учене на възрастни в Република България, както и с изпълняваните дейности на национално ниво, свързани с Европейската програма за обучение на възрастни 2012-2014 г. По време на панелните дискусии беше споделен българския опит и добри практики в сектора. Българската делегация се включи активно и в специализираните дейности на тематичните работни групи. По този начин екипът получи възможност да разшири обхвата на участието си и да натрупа богат опит от нови знания и впечатления за дейностите, обхванати от училищата „втори шанс”. Като следствие на нашето участие получихме от кипърската страна специални покани за провеждане на съвместни събития, както и да участваме като партньори в предстоящи международни проекти в сектора за учене на възрастни.


В Северна България се проведоха три регионални конференции, които мобилизираха заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни в България


Ще бъде създаден национален съвет за учене през целия живот

В края на м. септември 2013 г. Министерския съвет ще разгледа предложение за създаване на Национален съвет за учене през целия живот. Съветът ще съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и провежда обществени консултации между държавните органи, органите на местното самоуправление, представителните организации на работниците и служителите на национално равнище, представителните организации на работодателите на национално равнище и неправителствените организации, които работят в областта на ученето през целия живот.

Екипът за изпълнение на Проект № 2012 – 3551 / 001 – 001 „BG – Изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” разработи  проект на Правилник за организацията на дейността на Националния съвет за учене през целия живот. Проектът е публикуван в рубриката „Документи“, раздел „Нормативни документи“.

Очакваме Вашите предложения и бележки до 09.09.2013 г. на e-mail: [email protected] или в рубриката „Форум“.


РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН ОТРАЗЕНА ОТ В-К „СОЗОПОЛ“


Регионална конференция на тема „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни“ за Югоизточен район (ЮИР)

На 6 и 7 юни 2013 г. в гр. Царево се проведе третата по ред Регионална конференция на тема „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък в сектора за учене на възрастни“ за Югоизточен район (ЮИР). В границите на района попадат областите с административни центрове в градовете Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Българо-германският център за професионално обучение в гр. Царево беше домакин на събитието.

В конференцията участваха 36 представители на заинтересованите страни, включително от регионалните структури на Министерство на образованието и науката и социалните партньори, ръководители на доставчици на обучение, културни институции, професионални гимназии, експерти и др.

Основният панел на конференцията, както и за двете конференции, проведени за Южен централен район и Югозападен район, включваше запознаване с Европейската програма за учене на възрастни, представяне на целите, дейностите и етапните резултати от проекта, както и информация относно основните показатели за образование и обучение на възрастни в ЮИР.

Във връзка с изпълнение на специфичната цел на проекта за подобряване на взаимодействието на заинтересованите страни, включително и на местно равнище, представители на екипа за изпълнение на проекта се срещнаха с г-жа Катя Стоянова, заместник-кмет на Община Созопол. Тя представи общински дейности, осъществявани на територията на общината, които попадат в обхвата на сектора за учене на възрастни и изрази готовност за предприемане на конкретни стъпки, свързани с неговото институционализиране в България.

В съответствие с приоритетните области от Европейската програма за учене на възрастни бяха проведени дискусии по конкретни проблеми в ЮИР, организирани в две работни групи. Резултатите от тях бяха представени на пленарното заседание през втория ден на конференцията.

По време на конференцията се проведе инициативата „Отворени врати за учене на възрастни”, свързана с популяризиране на практики за неформално обучение на възрастни от Югоизточен район. Отличени като най-добри практики за учене на възрастни през 2013 г. бяха практиките на:

-     Народно читалище „Отец Паисий – 1896” – гр. Созопол: за Практиката „Учене на възрастни чрез изкуства” и

-     Регионална библиотека – гр. Бургас: за Практиката „Никога не е късно” от Националната програма „Глоб@лни библиотеки”


Дни на ученето за възрастни за Югозападния район на планиране

На 29 и 30 април 2013 г. бяха проведени Дни на ученето за възрастни в гр. Благоевград. Присъстваха представители на различни заинтересованите страни в този сектор от областите на Югозападния район. На проведената конференция, организирана от Министерство на образованието, младежта и науката – Национален координатор за учене на възрастни, бяха представени Европейската програма за учене на възрастни и състоянието на сектора за учене на възрастни в Югозападния район.

В рамките на инициативата „Ден на отворени врати за учене на възрастни” бе обменен опит между различни организации и институции.  Най-добрите  практики бяха наградени в рамките на Проект „BG – Изпълнение на програмата за учене на възрастни. Специални отличия получиха:

 • Дамски спортен клуб „Здравец-Красно село”, гр. София: „Да прибавим не само години към живота си, но и живот към годините”, представена от г-жа Недялка Кунова;
 • Национален политехнически музей , гр. София: „Музейни образователни програми за възрастни – 18-80 години”, представена от г-жа Люба Дашовска.

„РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В СМОЛЯН ОТРАЗЕНА ОТ СМОЛЯН ПРЕС“


„РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В СМОЛЯН ОТРАЗЕНА ОТ HALA.BG“


СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ  В РАМКИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ” 

І. Комисия от членове на екипа за изпълнение на проекта „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” класира следните практики за неформално обучение на възрастни от Южен централен район (ЮЦР), Югозападен район (ЮЗР) и Северозападен район (СЗР):

ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Област Смолян

Тема: Популяризиране на съвременните знания за Вселената

Доставчик: Планетариум с народна астрономическа обсерватория – гр. Смолян

Област Хасково

Тема: Дейности за учене през целия живот в музея

Доставчик:Регионален исторически музей – Хасково

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

София град

 1. 1.    Тема:  Да прибавим не само години към живота си, но и живот към годините

Доставчик: Дамски спортен клуб „Здравец-Красно село” – гр. София

 1. 2.    Тема: Музейни образователни програми за възрастни – 18–80 години – неформални обучителни практики

Доставчик:Национален политехнически музей, София

СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН

Област Враца

 1. 1.    Тема: Социално – терапевничен център

Доставчик: СНЦ „Жарава“ -.гр. Враца

2. Тема: Квалификация, преквалификация и обучение по чужди езици.

Доставчик: Индустриална Стопанска Камара – гр. Враца

ІІ. Организации и институции, които придобиват право да участват в регионалните конференции в Южен централен район (ЮЦР), Югозападен район (ЮЗР), Северозападен район (СЗР):

ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН

Област Смолян

 1. 1.    Тема: Изработване на мънистени накити

Доставчик:Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян

 1. 2.    Тема: Обучение по информационни и комуникационни технологии за потребители от възрастова група 60+

Доставчик:Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян

ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН

София град

Тема: Да разкрием скритите резерви на възрастните обучаеми чрез сугестопедия-десугестопедия

Доставчик: Център за обучение „Елит-С 99“ ЕООД (5)

ІІІ. Срокът за подбор на организации и институции от Североизточен район (Области: Варна, Добрич, Шумен, Търговище), Северен централен район (Области: Велико търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра) и Югоизточен район (Области: Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора) се удължава до 30.04.2013 г.


Екипът за изпълнение на проекта проведе среща с новопризнати бежанци

Представители от екипа за изпълнение на проекта „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” проведе среща с група от новопризнати бежанци. Тя се състоя на 06.04.2013 г. в гр. София, а домакин на събитието беше Интеграционния център към Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Преди срещата представителите на екипа за изпълнение на проекта се запознаха с материално-техническата база на Центъра и възможностите за професионално обучение. Те проведоха интересни разговори с различни по възраст учащи и техните преподаватели.

По време на срещата, в която участваха бежанци от Ирак и Сирия, бяха разисквани разнообразен кръг от проблеми, които са свързани с липсата на кариерно ориентиране, малкия размер на социалните помощи, невъзможността за трудова реализация, затруднената социална адаптация и др.

Участниците в срещата достигнаха до общото мнение, че проблемите на бежанците са сериозни и могат да бъдат преодолени чрез създаване на нови обществените нагласи спрямо тази целева група, промени в нормативната уредба и ефективна финансова подкрепа, осигурена чрез разнообразни проектни интервенции на международно, европейско и национално равнище.


 Удължава се срокът за представянето на добри неформални практики, които могат да участват в инициативата „Отворени врати за учене на възрастни”

Срокът за изпращане на попълнените формуляри за кандидатстване и продуктите за визуализация, конкретизиран в т. 3 от изискванията за участие, определени в Раздел ІV от Реда и критериите за подбор на институциите и организациите за провеждане на „Отворени врати за учене на възрастни”), се удължава от 31.03.2013 г. до 10.04.2013 г. (сряда).

Припомняме на всички кандидати, че визуализацията на практиките се извършва чрез представяне на продукт по техен избор (презентация, филм, снимков материал, клип и др.)

Попълненият формуляр за кандидатстване, придружен с продуктите за визуализация, се изпращат на електронни адреси: [email protected] или [email protected].

Приложение: РЕД И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ”


Срещи на екипа за изпълнение по проекта „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” в гр. Ловеч

На 20 и 21 март 2013 г. в гр. Ловеч бяха проведени събития, планирани за изпълнение по проекта „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”. По време на проявите членове на екипа за изпълнение на проекта представиха Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни, както и целите, основните дейности и етапите, на които се намират отделните резултати, заложени по проекта.

През първия ден се състояха две срещи в Средно общообразователно училище „Димитър Митев” – гр. Ловеч. В първата среща участваха учители, а във втората – лица, лишени от свобода, които продължават образованието си.

В рамките на срещата с учителите от СОУ „Д. Митев” – гр. Ловеч те споделиха, че учебното съдържание, което се преподава на лицата, лишени от свобода трябва да бъде адаптирано към възрастовите особености на техните ученици. То трябва да отчита в по-висока степен техния житейски опит, интереси и потребности. Учителите информираха представителите от екипа за изпълнение на проекта, че не са преминали обучение през специални форми на квалификация, свързани с науката андрагогика. Те проявяват интерес към такъв тип обучения и биха се включили в тях, за да постигнат по-високо качество на специфичните учебни резултати, които трябва да постигнат заедно с техните ученици. Наред с други обсъдени въпроси учителите изтъкнаха, че за ефективно постигане на целите на учебния процес важно значение има и липсата на учебници и учебни помагала. Учебната литература за този тип учащи трябва да улеснява специфичността на учебния процес и да подпомага по-успешната ресоциализация на техните ученици.

Учениците от СОУ „Д. Митев” – гр. Ловеч също имаха възможност да дискутират разнообразни и интересни въпроси, възникващи в тяхното учебно ежедневие. В откровен разговор те споделиха, че времето, определено за усвояване на учебното съдържание не е достатъчно. Всеки от тях е прекъснал образованието си в различен етап от своето личностно развитие, което налага индивидуален подход за компенсиране на пропуснатите знания, умения и компетентности. Учениците информираха екипа за изпълнение на проекта, че имат възможност да четат различна литература, която ползват от двете библиотеки (към затвора и училището). Те имат възможност да гледат телевизия и да слушат радио, но нямат достъп до Интернет. Учениците участват в различни временни форми на извънкласна и извънучилищна дейност, които училището инициира по различни поводи. В училището е организирано издаването на вестник „Училищни вести”, който се редактира от учители, а автори на част от публикуваните в него материали (поезия, рисунки и др.) са учениците.

Членовете на екипа за изпълнение на проекта констатираха, че въпросите, които бяха обсъдени на двете срещи, проведени в СОУ „Д. Митев” – гр. Ловеч, идентифицират сходни проблеми на учебния процес, в който участват лица, лишени от свобода и техните учители.

На областната работна среща със заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни присъстваха г-н Райко Райков – началник на Регионалния инспекторат по образованието на МОМН – Ловеч, представители на областната администрация, Община Ловеч, структурите на Агенцията по заетостта, работодателски и синдикални организации, професионални гимназии, както и организации от неправителствения сектор. В хода на срещата бяха представени данни за образователната структура на населението в Северозападния район за планиране и по-специално позиционирането на Ловешка област. Участниците в срещата дискутираха конкретни възможности за подобряване на координацията между заинтересованите страни, включително и практически стъпки за определяне на контактна точка, която да улеснява процеса на съгласуване на политиката за учене на възрастни на областно ниво. 


„Ученето на възрастни хора с увреждания – част от комплексното решение на техните проблеми ”

На 18.03.2013 г. представители от екипа за изпълнение на проекта „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” участваха в среща с хора, които имат физически и сензорни увреждания. Тя се състоя в Центъра за независим живот – неправителствена организация, която работи за промяна на държавната политика в сферата на уврежданията в България. Центърът се застъпва активно за ценностите на независимия живот и прилагането на социалния модел на увреждането.

Срещата обхвана разнообразен кръг от проблеми, които вълнуват хората с увреждания. В хода на дискусията беше споделено, че доставчиците предлагат различни програми за обучение, които не са съобразени с индивидуалните потребности на хората с увреждания. Присъстващите хора, които имат предимно физически и сензорни увреждания, посочиха, че българската образователната система не им предлага гъвкави пътеки за обучение. Формите за учене, насочени към тази целева група, трябва да осигуряват на хората с увреждания приобщаване към всички останали учащи и едновременно с това да създават възможности за пълноценен личен избор.

Изтъкнато беше, че предоставяните образователни услуги за хора с увреждания не следва да бъдат предлагани, ако не са осигурени решения и на други, свързани с ученето, социални проблеми (наличие на подкрепяща архитектурна среда, осигуряване на социални асистенти, транспортни услуги и др.).

В заключение се достигна до общото мнение, че участието в дейности за учене на възрастни хора с увреждания би могло да бъде по-ефективно, ако предлаганите мерки имат комплексен характер.


„След като се върнах повторно в училище започнах да говоря по друг начин с моите деца, които също са ученици” 

Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров” в град София бе любезен домакин на среща между младежи, придобиващи професионална квалификация във формалната система за професионално образование и обучение и представители от екипа за изпълнение на проекта „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни”. Срещата се проведе на 5 март 2013 г. и в нея участваха ученици от ХІ клас, които се обучават във вечерна форма на обучение по специалността „Машини и съоръжения за заваряване”. В хода на срещата беше обхванат широк спектър от теми, които са актуални за обучението на възрастните учащи от тази целева група. По-конкретно груповата дискусия засегна: предимствата и недостатъците на вечерната форма на обучение; съчетаването на учене и работа; актуалността на придобиваната професионална квалификация с оглед изпълнението на международни инфраструктурни и енергийни проекти; наличието на учебна литература за изучаваната специалност; използването на електронни ресурси, взаимоотношенията с работодателите и др.

Обучаващите споделиха, че ученето е придобило нов смисъл за тях след повторното им завръщане в училище. Те определят тяхното участие в учебни дейности като особено важно, както за тяхното професионално израстване, така и за личностното им развитие. Ученето е стимулирало и различен подход в семейните отношения за част от учащите, които са родители. Те по нов начин контактуват със своите деца, които също са ученици, прилагайки широкия подход на междупоколенческото учене.


Ние знаем, че никога не е късно да учим, за да станем пълноценни родители и граждани на тази страна”

„Ние знаем, че никога не е късно да учим, за да станем пълноценни родители и граждани на тази страна”.  Това бе казано от една от участничките в организираната от екипа за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” среща, проведена на 28 февруари в 147 основно училище „Йордан Радичков”– гр. София. В срещата участваха лица, навършили 16-годишна възраст, които са
напуснали преждевременно училище или са преминали през курс за ограмотяване. Те споделиха мотивите си, които ги карат да учат, своето желание да се обучават, за да придобият нови възможности за реализация, както и пречките, които стоят пред тях, за да се завърнат в образователната система.


Срещи на екипа за изпълнение на проект BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” в гр. Сопот

На 21 февруари 2013 г. екипът за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” се срещна в гр. Сопот с представители на заинтересовани страни в този сектор, както и с безработни лица.

На организираната работна среща със заинтересованите страни в сектора за учене на възрастни присъстваха г-н Камен Шаралиев – заместник-кмет на Община Сопот, експерти от общината, представители на ПГ „ Владимир Заимов” , Народно читалище „Иван Вазов”, Център за обществена подкрепа, Къща-музей „Иван Вазов”, „Сопотски Еснафъ”,  Център за работа с деца, както и работодатели от предприятия на територията на общината. Бяха обсъдени съществуващите проблеми, свързани с ученето на възрастни на местно ниво, както и необходими нормативни изменения за осигуряване на условия за развитието на този сектор.

В същия ден бе проведена и среща на екипа от проекта с безработни хора от гр. Сопот. Те споделиха пречките, които срещат при  намирането на работа, както и ползите от допълнителната квалификация и преквалификация.

Участниците и в двете събития изразиха готовност да сътрудничат на екипа за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” за успешното реализиране на предстоящите дейности и да се включват в работата му чрез активно участие в електронния форум на проекта.


Конференция за стартиране на проект „RO – Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” в гр. Букурещ, Румъния

На 14 и 15 февруари 2013 г. в гр. Букурещ бе проведена конференция за стартирането на проект „RO – Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” в Румъния. В събитието взеха участие членове на екипа за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на възрастни”.

Конференцията бе открита от г-жа Дана Башман – началник на сектор „Професионално обучение и учене на възрастни” в ГД „Образование и култура” на ЕК, която представи Стратегията на ЕС за преосмисляне на образованието, в която се отправя призив за цялостна промяна в образованието и за поставяне на ударението върху резултатите от учебния процес.

Проектът „RO – Изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни” бе представен от г-жа Лучия Мариана Мира – ръководител на екипа за изпълнение на проекта. Проектът включва участия в мероприятия, организирани от Европейската комисия или от националните координатори от други европейски страни по въпроси за обучението на възрастни с цел обмяна на опит, както и организиране на събития за възрастни обучаеми, насочени към увеличаване на участието им в учене през целия живот. Ще бъдат разработени речник на термините за учене на възрастни, доклад за оценка на нуждите от обучение на възрастни, както и Национален план за учене на възрастни.

Екипът за изпълнение на румънския проект ще вземе участие в международна конференция, която ще се организира през м. май 2014 г. в гр. София в рамките на проект „BG – Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на възрастни”.


Среща с обучители на възрастни в гр. Русе

На 13 февруари 2013 г. членове на екипа за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на програмата на Европейския съюз за учене на възрастни” ще проведат среща (фокус-група) в гр. Русе с обучители  от професионални и общообразователни гимназии, както и от центрове за професионално обучение. Ще бъдат представени приоритетните области в Европейската програма за обучение на възрастни, както и ще се обсъдят съществуващите проблеми в този сектор.


Среща на екипа за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на възрастни”  с преподаватели от Техническия университет

На 22 януари 2013 г. се проведе среща на екипа за изпълнение на проект „BG – Изпълнение на Програмата на ЕС за учене на възрастни”  с преподаватели от Техническия университет – гр. София.  Поводът за организирането на тази фокус-група е необходимостта от събиране на качествена информация за анализа на сектора за учене на възрастни, който е в процес на подготовка.

Ръководителят на катедрата „Топлинна и хладилна техника”  запозна екипа с обучението на възрастни в Технически университет-София по секторната квалификация енергийна ефективност в сгради и промишлени системи. Обучението е в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС за енергийните характеристики на сградите, Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и Закона за енергийната ефективност. Разработена е единна методология за обучение, която се реализира в мрежа от университети в страната, включваща ТУ-Варна, ТУ-Габрово, УХТ – Пловдив, РУ Ангел Кънчев – Русе, както и ИПФ на ТУ-София в Сливен. Преподавателите отговориха на редица въпроси, свързани с начините за набиране на кандидатите и изискванията към тях, методите, които се прилагат, осигуряване на качеството, както и сертифицирането.  Обсъдиха се и възможности за алтернативни начини за обучение в системата на висшето образование.

Среща със следващата фокус-група от обучители на възрастни ще се проведе в гр. Русе на 12 февруари 2013 г. 


Създаден е Съвет за управление на проект „BG – Изпълнение на програмата на ЕС за учене на възрастни”

На 14 декември 2012 г. се състоя първото заседание на Съвета за управление на проект „BG – Изпълнение на програмата на ЕС за учене на възрастни” (СУП). В състава на СУП са включени представители на държавни институции, отговорни за сектора за учене на възрастни, социалните партньори на национално ниво, Столична община, структури на гражданското общество и обучаващи институции на възрастни.  Съветът се създава за осигуряване на прозрачност и отчетност при реализиране на проекта и за установяване на връзки с органите на държавната власт, на местното самоуправление и със структурите на социалните партньори за ефективно прилагане на резултатите от изпълнението на проектните дейности.


Европейската конференция „Една стъпка нагоре в бъдещия живот: да се учим на активно остаряване и на солидарност между поколенията”, Брюксел, 19-21 ноември 2012 г.

От 19 до 21 ноември 2012 г. в Брюксел се проведе Европейската конференция „Една стъпка нагоре в бъдещия живот: да се учим на активно остаряване и на солидарност между поколенията”, организирана от Европейската комисия.

Конференцията бе открита официално от г-жа Андрула Василиу, европейски комисар по образование, култура, многоезичие и младеж,  и от г-н Антонио Силва Мендес, директор на „Политики и Програма за учене през целия живот” на Главна дирекция „Образование и култура” на ЕК.

Фокусът на конференцията бе поставен върху обсъждането на идеи и насоки за европейско сътрудничество в областта на ученето на възрастни, свързани с активното остаряване и политиките за междупоколенческо учене.

В конференцията участваха около 200 представители на държавни органи,  на международни, европейски и национални организации, заинтересовани  от насърчаване на ученето в късния етап от живота, както и представители на академичната общност, социалните партньори, бизнеса и бенефициентите по програма Грюндвиг.

Заседанията на 8 работни групи, в които бяха разпределени участниците, бяха ключовата дейност на конференцията, където се  дискутираха оживено ползите, които по-възрастното население може да допринесе за обществата, оставайки активно. Поради това Европейската комисия разглежда ученето през целия живот като ключов инструмент, който да помогне на възрастните хора да останат по-дълго на работа, да участват в обществения живот, като водят здравословен начин на живот. Факт е, че сега  само 3,6% от възрастните хора (55-64 г.) са включени в ученето на възрастни.

Ключовите послания от работните групи са резюмирани от проф. Стивън Макниър, директор на Центъра за изследвания на по-възрастната работна сила, в Меморандум на конференцията, който ще бъде достъпен на сайта на проекта.

В  рамките на конференцията бе организирана изложба на добри практики, която представи постиженията на проекти в областта на ученето на възрастни от различни европейски страни. От българска страна Христомир Зафиров представи международния проект „Консилиум”, в който участва неправителствената организация „Euro-training” от гр. Стара Загора. Проектът координира дейността на възрастни, преди всичко пенсионирани хора, които са наставници на деца в неравностойно социално положение (http://consiliumproject.wordpress.com/).

Документите на конференцията ще бъдат представени на сайта на проекта и в месечния електронен бюлетин.


РАБОТНА ГРУПА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ АНАЛИЗИРА ФИНАНСИРАНЕТО НА СЕКТОРА ЗА УЧЕНЕ НА ВЪЗРАСТНИ

Финансирането на сектора за учене на възрастни е определено като основна тема на изследване, което е възложено на специална работна група, създадена към Европейската комисия. В състава на групата са включени представители на европейските държави и на Института за учене през целия живот към ЮНЕСКО. На заседание на групата, проведено в началото на месец ноември 2012г., са представени междинни заключения от изследването.

Експертният екип все още е в процес на анализиране на данните и формулиране на основните констатации. В най-общ план те се концентрират около хетерогенността (разнородността, нееднородността) на сектора, недостатъчните данни за участието в дейности, свързани с учене на възрастни, размера на отделните групи от населението, съпоставимостта на данните и резултатите и др.

Предварителните констатации могат да бъдат представени в резюмирана форма по следния начин:

 1. Почти всички държави с ниски нива на участие в дейности за учене на възрастни имат по-централизирана структура на сектора;
 2. В държавите с по-високи доходи има повече финансови механизми и по-високи равнища на участие;
 3. Финансовите инструменти, които са предназначени за физически лица са по-успешни от тези, които предлагат предприятията;
 4. Данъчните стимули имат положително влияние върху участието в дейности за учене на възрастни.

Членовете на работната група са анализирали посочените по-горе предварителни констатации. Те са стигнали до заключението, че е много важно да се направи разграничение между програмите за професионално обучение и тези, които са насочени към непрофесионално обучение. Експертите са се обединили около становището, че ползите от обучението на възрастни не са свързани само с икономическата ефективност, а допринасят за развитието на демокрацията, мира и здравето. Допълнително са били представени и други мнения, свързващи ефективното финансиране на сектора с по-доброто определяне на целевите групи и подобряването на механизмите за включване на най-уязвимите от тях.

Заключенията от това проучване ще бъдат представени в Брюксел през месец декември 2012 г.

06.12.2012г.


Програмата на Европейската комисия „Грюндвиг” съдейства на възрастните да получат нов опит от обучения в друга европейска държава. По този начин търсещият работа може да увеличи шансовете си пред работодателите и да продължи да натрупва нови умения в хода на професионалния си живот.                 

„Грюндвиг” има за цел да насърчава мобилността и да изгражда умения на европейския пазар на труда. Чрез поредица от официални и неофициални учебни инициативи за обучаващи се лица, служители на персонала и организации за обучения на възрастни се цели подобряване на познанията и уменията, подпомагане на личностното им развитие и увеличаване на възможностите за заетост.

Дейностите включват възможност за участие в семинар в друга държава, обучение на работното място за работещите в областта на обучението за възрастни и обмен на най-добри практики в областта на ученето за възрастни в Европа.

В „Грюндвиг” могат да участват обучаващи се възрастни, учители и инструктори от широк кръг организации, включително местните органи, неправителствени организации, благотворителни дружества, университети и общества. По смисъла на тази програма „възрастен“ е всяко лице над 25 години, както и всички лица между 16 и 24 години, които са приключили задължителния курс на обучение съгласно официалната образователна система.

За съвет относно кандидатстване с проектно предложение по Програмата „Грюндвиг” можете да се свържете с Центъра за развитие на човешките ресурси (http://www.hrdc.bg).

06.12.2012г

 

 

 

Министерство на образованието и науката, 2020