Основни дейности

 • Планиране на управлението и изпълнението на проектните дейности, на мониторинга, контрола и отчитането;

 • Анализ на сектора за учене на възрастни;

 • Създаване на Национален съвет за учене през целия живот;

 • Подготовка на доклад до Европейската комисия за състоянието на сектора за учене в България;

 • Подготовка на предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба;

 • Разработване на Комуникационна стратегия за включване на заинтересованите страни в процеса на мониторинг;

 • Проучване на добри практики и обмен на опит за осигуряване на напредък в сектора за учене на възрастни;

 • Разработване на модел за мониторинг на сектора за учене на възрастни и провеждане на консултативен процес;

 • Създаване на Национална информационна система за учене на възрастни;

 • Обучение на представители на заинтересуваните страни за прилагане на модела за мониторинг;

 • Популяризиране значението на ученето за възрастни – Дни на ученето за възрастни:

  • 6 бр. регионални семинари;

  • Ден на отворените врати за учене на възрастни;

 • Ежемесечен електронен бюлетин;

 • Заключителна международна конференция „Мобилизиране на заинтересованите страни за напредък на сектора за учене на възрастни”

Министерство на образованието и науката, 2020