Цели

ОБЩА ЦЕЛ:

Повишаване степента на участие на възрастни в ученето през целия живот чрез съгласувани действия на всички заинтересовани страни.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

  • Подобряване на взаимодействието между заинтересованите страни и нивата на управление за успешно прилагане на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни и преодоляване на проблемите в сектора;

  • Разработване на механизми и инструменти за мониторинг и измерване на напредъка в областта на ученето на възрастни;

  • Съществено подобряване на информирането на обществеността за значението на ученето на възрастни и за Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни, определяща приоритетите в този сектор.

Министерство на образованието и науката, 2020