Целеви групи

  • Представители на националните, регионалните и местни власти;
  • Институции на пазара на труда;
  • Доставчици на образование и обучение на възрастни;
  • Работодатели;
  • Синдикати;
  • Организации на хора от уязвимите групи;
  • Професионални организации;
  • Браншови организации;
  • Организации на гражданското общество;
  • Възрастни настоящи и потенциални обучаеми.
Министерство на образованието и науката, 2020