Целеви групи

 • членовете на Националната координационна група за учене през целия живот – националните структури, участващи в планирането, организацията, оценката и насърчаването на образованието и обучението за възрастни;
 • регионалните координатори за учене през целия живот и членовете на областните координационни групи за учене през целия живот – областните структури, участващи в планирането, организацията, оценката и насърчаването на образованието и обучението за възрастни;

 • организации на работодателите и на синдикатите на национално и областно ниво, отделни работодатели;
 • областни и местни администрации;
 • службите по заетостта на областно ниво;
 • статистически офиси на областно ниво;
 • регионалните управления на образованието;
 • институции за образование и обучение за възрастни – Центрове за професионално обучение, професионални гимназии, вечерни училища, училища към затворите, центрове за бежанци, центрове за кариерно развитие и др.;
 • културни институции – библиотеки, музеи и читалища;
 • организации на гражданското общество, които осъществяват неформални образователни дейности за възрастни или работят за интеграцията на мигранти и роми, в т.ч. доброволчески дейности;
 • обучаващи се лица, навършили 16 години;
 • безработни и заети лица.
Министерство на образованието и науката, 2020